Raadsvergadering op dinsdagavond

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 4 november in raadszaal van gemeentehuis Kapelle(Bron: Persbericht Gemeente Kapelle):

Dinsdagavond 4 november:

Op de agenda staan onder andere naast de gebruikelijke punten:

Spreekrecht:

Als Hamerstuk:

  • Jaarverslag Welstand 2013;

Benoemen werkgroepleden herziening welstandsnota

Bespreekstukken:

  • Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Buitengebied, 2de herziening;
  • Instemmen met verruiming exploitatieopzet Smokkelhoek aankoop percelen grond;
  • Beleidsplan Wmo Kapelle 2015 – 2018;
  • Vaststellen Beleidsnota Jeugdhulp 2015 – 2018 en Verordening Jeugdhulp 2015 gemeente Kapelle;
  • Vaststellen Beleidsnota Participatiewet de Bevelanden en Tholen, Verordening Reïntegratie en Tegenprestatie en de Handhaving- en afstemmingsverordening 2015

De raadsstukken zijn te raadplegen via website: www.kapelle.nl/bestuur-en-organisatie/

                                                  Gemeenteraadsvergadering
                                        in raadszaal Gemeentehuis Kapelle
                                          Aanvang 19.30 uur, Gratis toegang
                                   Live meeluisteren via: kapelle.notubiz.nl