Raadsvergadering Kapelle 25 november

Gemeenteraad Kapelle bespreekt en besluit over zaken die voor inwoners van gemeente Kapelle van belang zijnWat er op de agenda staat naast de gebruikelijke punten:

Besluitvormende vergadering:
Hamerstukken:

 • Instemmen met verruiming exploitatieopzet Smokkelhoek aankoop percelen grond;
 • Vaststellen beleidsnota Jeugdhulp 2015-2018 en Verordening Jeugdhulp 2015 gemeente Kapelle;
 • Verordening en beleidsnota Jeugdhulp;
 • Kapelle voor elkaar, beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 gem Kapelle;
 • Vaststellen Beleidsnota Participatiewet Bevelanden en Tholen, Verordening Re-integratie en tegenprestatie en de Handhavings- en afstemmingsverordening 2015;
 • Beleidsnota participatiewet, verordening reintegratie en tegenprestatie, handhavings- en afstemmingsverordening;
 • Beleidsnota Participatiewet Bevelanden en Tholen;
 • Verordening reintegratie en tegenprestatie participatiewet;
 • Re-integratieverordening Kapelle;
 • Handhavings- en afstemmingsverordening participatiewet;
 • Handhavings- en afstemmingsverordening Kapelle;
 • Wijzigingen model handhavings- en afstemmingsverordening;

Bespreekstukken:

 • Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Buitengebied, 2e herziening;
 • Beleidsplan Wmo Kapelle 2015-2018;

Voorbereidende vergadering:

 • Vaststellen vergaderschema 2015 en planning- en controlcyclus ;
 • Wijziging c.q. aanpassingen diverse belastingverordeningen:
  a. Verordening afvalstoffenheffing 2015;
  b. Verordening rioolheffing 2015;
  c. Verordening hondenbelasting 2015;
  d. Verordening onroerende zaakbelasting 2015;
  e. Verordening forensenbelasting 2015;
  f. Verordening toeristenbelasting 2015;
  g. Verordening watertoeristenbelasting 2015;
  h. Verordening leges;
  i. Tarieventabel legesverordening 2015;
  j. Verordening lijkbezorgingsrechten;
  k. Verordening marktgelden;
  l. Verordening precariorechten; 
 • Vaststellen Verordeningen ten behoeve van de vorming van WIZ
  a. Vaststellen verordeningen tbv de vorming van WIZ;
  b. Verordening clientenparticipatie 2015;
  c. Algemene toelichting verordening clientenparticipatie;
  d. Verordening declaratiefonds 2015;
  e. Algemene toelichting verordening declaratiefonds;
  f. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015;
  g. Algemene toelichting verordening individuele inkomenstoeslag;
  h. Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag GR De Bevelanden;
  i. Verordening individuele studietoeslag 2015;
  j. Algemene toelichting verordening individuele studietoeslag;
  k. Beleidsregels Individuele studietoeslag GR De Bevelanden;
  l. Clientenraad verordeningen en beleidsregels;
 • Intrekken subsidieverordeningen monumenten en monumentale bomen;
 • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten;
 • Subsidieverordening monumentale bomen en houtopstanden;
 • Verlengen looptijd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP);
 • Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014;
 • Vergoeding kosten meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) aan schoolbesturen.

Bovengenoemde vergaderstukken zijn in te zien en te lezen via de website van gemeente Kapelle: www.kapelle.nl – inwoner – nieuws – Raadsvergadering 25 november 2014.

                                       Raadsvergadering gemeente Kapelle

                                Dinsdagavond 25 november vanaf 19.30 uur