Laatste raadsvergadering van 2013

Gemeenteraad van Kapelle vergadert dit jaar nog op dinsdagavond 17 decemberEén van de laatste agendapunten van de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar staat gepland: de eindejaarsspeech van de waarnemend voorzitter van de raad de heer ir.B.P.Pors. Daarvóór zijn naast de gebruikelijke (vaste) agendapunten, onder andere twee hamerstukken gepasseerd, enkele bespreekstukken en diverse agendapunten voor de voorbereidende vergadering.

Als hamerstukken staan op de agenda: 
 • Vaststellen vergaderschema 2014 en planning en controlcyclus 2014
 • Het vaststellen gewijzigd doorlopend normenkader voor de accountantscontrole jaarrekening.
Bespreekstukken zijn:

 • Standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd (2013/65)
 • Bespreken 2e bestuursrapportage 2013 (ter kennisname) en begrotingswijziging (2013/70)
 • Belastingverordeningen en leges (2013/71)
 • Vaststellen bestemmingsplan Westelijke Kanaalweg 47 (2013/72)
 • Jaarstukken 2012 Facetscholen (2013/73)

Voor de voorbereidende vergadering

 • Zienswijze 4e en 5e begrotingswijziging 2013 Veiligheidsregio Zeeland
 • Bespreeknotitie programmabegroting 2014-2017 en begrotingswijziging 2014-2015 GGD Zeeland
 • Wensen en bedenkingen van de raad over aandeelhoudersstrategie Delta N.V. 
 •  Bespreeknotitie ontwikkeling 2e algemene herziening bestemmingsplan buitengebied
Dinsdagavond 17 december 2013 vanaf 19.30 uur:
Gemeenteraadsvergadering in Gemeentehuis Kapelle.

Belangstellenden die alvast meer voorinformatie willen lezen over die zaken, die bij bovengenoemde vergadering op tafel komen, kunnen een kijkje nemen op de website van de gemeente Kapelle.
Voor iedereen die de raadsvergadering niet lijfelijk kan bijwonen,  is er de mogelijkheid om het gebeuren via internet te volgen of achteraf de vergadering na te luisteren via:
Cookieinstellingen