Raadsvergadering Kapelle 30 september

Gemeenteraad Kapelle vergadert dinsdagavond 30 september. Wat op de agenda staat . . . . .(Bron Gemeente Kapelle):

Naast de gebruikelijke agendapunten komen dinsdagavond aan de orde:

Regeling van werkzaamheden:

 • Ingekomen stukken, waaronder: een cassatieadvies, een mededeling inzake Rommeldam, antwoorden op raadsvragen suwinet;
 • Benoemen werkgroepleden herziening welstandsnota;
 • Instellen werkgroepleden en benoemen leden t.b.v. werkwijze raad;
 • Werkvergadering invoeren diftar 5 november a.s.;
 • Langetermijnplanning 2014-2015;

Besluitvormende vergadering:

Bespreekstukken:

 • Instemming statutenwijziging Stichting Facetscholen;
 • Goedkeuring begroting2014 Stichting Facetscholen;
 • Vaststellen conceptverordening maatschappelijke ondersteuning 2015;
 • Akkoordgaan met startnotitie bestemmingsplan De Grenadier;
 • Veegbesluit begrotingswijzigingen;
 • Aanwijzing accountant 2014-2018;

Hamerstukken:

 • Goedkeuring jaarrekening 2013 Stichting Facetscholen;
 • Vaststellen Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 – 2016;
 • Verlening geldigheidstermijn Leefomgevingsplan;
 • Vaststellen Nota bodembeheer, inclusief bodem kwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland;
 • Inkoop jeugdhulp Zeeland;

Voorbereidende vergadering:

 • Jaarrekening 2013 Stichting Museum De Bevelanden;
 • Bespreken prioriteiten integraal veiligheidsplan Kapelle 2015 – 2018;
 • Bespreken Regionaal Beleidsplan 2015 – 2018 politieregio Zeeland/West-Brabant;
 • Zienswijze programmabegroting GGD Zeeland 2015-2018;
 • Jaarverslag Welstand.
Gemeenteraadsvergadering Kapelle staat gepland op

dinsdagavond 30 september vanaf 19.30 uur

in de raadszaal van gemeentehuis Kapelle, Kerkplein 1.

Cookieinstellingen