Begroting Kapelle 2015 in teken van bezuinigingen

Nieuwe begrotingsvoorstellen 2015 en meerjarenplanning voor 2016-2018 ter bespreking in gemeenteraadsvergaderingen KapelleGeen nieuw beleid:
“Vanwege de financiële krapte is er geen ruimte om kostbaar nieuw beleid om te tuigen”, staat er in het persbericht van de gemeente Kapelle. Met andere woorden: Gemeente Kapelle zal komende jaren een pas op de plaats maken, waar het om de financiën gaat en dus bezuinigen, waar dat mogelijk is. Om de begroting voor 2015 sluitend te krijgen is er
€ 500.000,- bezuinigd. Dat zoiets consequenties voor de burger zal hebben, is wel duidelijk, al wil het college proberen de gevolgen voor de burger zo beperkt mogelijk houden.

Waarom bezuiningen:
Meer geld is er nodig: Ten eerste om bestaand beleid en wettelijke taken uit te voeren en verder door actuele ontwikkelingen is op diverse terreinen meer geld nodig: Bijvoorbeeld: Rijksuitkeringen blijven ver achter, opbrengst van Delta-dividend is minder, Dorpshuizen worden duurder en bezoekersaantallen buiten(zwem)bad lopen terug om maar eens wat te noemen. Om de woorden van wethouder Herselman te citeren: “Alles wordt duurder”.

Opsomming?
Het gaat tever om in dit artikel alle details te benoemen. Eén en ander is na te lezen in een lijvige beschrijving van de begrotingsvoorstellen (circa 85 pagina’s), die te vinden is op de website van gemeente Kapelle: www.kapelle.nl, (via tabblad: Bestuur en organisatie/ Bestuursstukken)

Waarop bezuinigen:
Het Dagelijks Bestuur (B & W) stelt voor aan de gemeenteraad te besparen door te snijden in de ambtelijke organisatie en het kostendekkend maken van de leges. Bij de meerjarenplanning wil B & W voorstellen eens te kijken naar: de ambtelijke capaciteit in relatie met de taken en dienstverlening, een toekomstvisie te formuleren voor de dorpshuizen, mogelijke sluiting van het buiten(zwem)bad, mogelijke privatisering (onderhoud-) sportaccommodaties, invulling vrijkomende gebouwen en locaties vanwege gereedkomen Brede School, uitbouw Gemeenschappelijke Regeling (taakveld Financiën).

Bespreekstuk:
De begrotingsvoorstellen komen aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van 28 oktober. De planning is, dat de gemeenteraad genoemde voorstellen in de vergadering van 4 november vastlegt. Dat wil zeggen, als een inwoner uit deze regio invloed wilt uitoefenen op het financiële beleid van de plaatselijke gemeente, het nu de tijd is om met de gemeenteraadsleden in gesprek te gaan. Volksvertegenwoordigers zijn nu eenmaal gekozen om de burgers te vertegenwoordigen bij het beleid van de gemeente.

(Bron: Persbericht en persvoorlichting Gemeente Kapelle)

Cookieinstellingen