Laatste gemeenteraad in november in Kapelle

Dinsdag 26 november gemeenteraadsvergadering in KapelleAgendapunten voor de gemeenteraadsvergadering zijn onder andere:

a. Voor de besluitvormende vergadering:  
     Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg, 
     Exploitatieopzet en kredietvoorstel Vroonlandseweg,
     Voorstel toekomstige bestemming plan Oesterbaai,
b. Voor de voorbereidende vergadering:
     Standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd 2015
     Zienswijze Ontwerpbegroting RUD Zeeland
     Vaststelling Vergaderplan 2015 en planning ontrolecyclus
     Vaststellen gewijzigd doorlopend normenkader voor de accountantscontrole jaarrekening.
Dinsdagavond 26 november 2013 in Gemeentehuis Kapelle vanaf: 19.30 uur
Vanaf ongeveer 19.25 uur kan ieder ook meeluisteren via: www.kapelle.nl